Inklusion og frihedsgrader på generalforsamling

”Det er vigtigt, at vi inviterer lærerne ind til at bidrage med deres perspektiver og erfaringer fra hverdagen"

Midtvendsyssel Lærerkreds har afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Phønix i Brønderslev.

Efter den sædvanlige indledning aflagde formand Kirsten Tranekær sin mundtlige beretning, hvor de kommende frihedsgrader var et af flere temaer. Her kom der mange gode bud fra medlemmerne på, hvad de gerne vil frisættes fra, hvis det bliver muligt.

Sammen om skolen-samarbejdet var et andet vigtigt emne. ”Samarbejdet skal blandt andet være med til at finde holdbare løsninger på inklusion og den stigende mængde af opgaver, der lægges over i skolen og ikke mindst det deraf øgede arbejdspres. Fokus i skolen bør omhandle, hvordan lærerne kan levere undervisning, som både tilgodeser elevernes og fællesskabets behov.” Lærerformanden lagde ikke skjul på, at hun ønsker, at man i langt højere grad tænker i forebyggende indsatser i skolen som eksempelvis brugen af co-teaching.

Fagbevægelsens hovedorganisation, status på implementeringen af A20 og modtagelsen af nye lærere var også på dagsordenen. ”CEVEA viser i en ny analyse en klar sammenhæng mellem kommunernes ”løfteevne” og andelen af uddannede lærere i de kommunale folkeskoler. Jo større en andel af kommunale lærerstillinger, der er besat af uddannede lærere, jo bedre klarer eleverne sig ved afgangsprøverne”.

Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for deres indsats under hele coronapandemien. Efter kassererens fremlæggelse af regnskabet og det kommende budget var der valg til kredsstyrelsen. Der var genvalg til den siddende kredsstyrelse.

Aftenen sluttede med spisning og kollegialt samvær, og efter lang tids fællesskabstørke var der skruet ekstra op for snakken og den hyggelige stemning.

 

Emner

Målgruppe