INFORMATION Rådgivning

Afsked

Er der mistanke om, at din arbejdsgiver vil afskedige dig, bør du henvende dig til Midtvendsyssel Lærerkreds.

Afsked

Hvis du bliver varslet opsagt/afskediget, er det Danmarks Lærerforening i København, der behandler sagen. De skriver et brev direkte til dig.

Hvis du ønsker, at de skal hjælpe dig i afskedssagen, er det vigtigt, at du ringer til DLF i København. Hvis du ikke reagerer, gøres der ikke noget ved sagen.

I forbindelse med afsked af medarbejdere er der forskellige vilkår og varsler for henholdsvis overenskomstansatte og tjenestemænd.

For overenskomstansatte følges reglerne i Funktionærloven, mens tjenestemænd er omfattet af Tjenestemandsloven/-regulativet

Overenskomstansatte

Ansættelsestid

Opsigelsesvarsel

Opsigelse indgivet inden

0-6 måneder

1 måned

5 måneders ansættelse

6 måneder-3 år

3 måneder

2 år og 9 måneders ansættelse

3 år-6 år

4 måneder

5 år og 8 måneders ansættelse

6 år-9 år

5 måneder

8 år og 7 måneders ansættelse

9 og mere

6 måneder

 

 

Derudover gælder det, at såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udbetale et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

Tjenestemænd

Afsked af en tjenestemand skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

En tjenestemand, hvis stilling nedlægges, har pligt til at overtage en anden "passende stilling".

Hvis stillingen nedlægges, og der ikke kan tilbydes en sådan passende stilling, har tjenestemanden ret til rådighedsløn (svarende til hidtidig løn) i 3 år.

Afsked og forflyttelser